Cele i zadania Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum :

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum;
 2. przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na poziomie gimnazjum i ponadgimnazjalnym;
 3. zachęca uczniów do samokształcenia, umożliwia planowanie i ocenianie wyników samodzielnego uczenia się;
 4. zapewnia młodzieży możliwość korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych poprzez umiejętne korzystanie z księgozbioru biblioteki i Internetu;
 5. daje możliwość dzieci i młodzieży poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia poprzez spotkania z psychologami, lekarzami, pedagogami, pracownikami poradni i korzystanie ze świetlicy socjoterapeutycznej;
 6. ułatwia się uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
  • spotkania z przedstawicielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
  • projekcje filmów oświatowych,
  • pogadanki z zakresu preorientacji zawodowej,
  • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradnią medycyny szkolnej.
 7. kształtuje postawy moralne i społeczne umożliwiające akceptację i funkcjonowanie wychowanków w środowisku pozaszkolnym;
 8. organizuje środowisko wychowawcze sprzyjające pełni rozwoju umysłowego dzieci i uczniów oraz realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty;
 9. uczy zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współdziałania i współodpowiedzialności za drugą osobę, szkołę i jej wyposażenie;
 10. upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:
  • konkursy ekologiczne,
  • wycieczki połączone z porządkowaniem otoczeniem,
  • apele i gazetki tematyczne,
  • działania praktyczne
  • realizację proekologicznych programów;
 11. przygotowuje uczniów do kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w różnych formach zajęć rekreacyjno - sportowych, rozrywkowych, kół zainteresowań, zajęć poznawczych, współpracę z placówkami upowszechniania kultury;
 12. zapewnia dostosowanie treści, metod i form organizacyjnych nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 13. udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej w formie:
  • specjalnych form pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  • indywidualnego doradztwa nauczycieli,
  • konsultacji w poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  • kwalifikacji do zajęć specjalistycznych,
 14. powołuje zespół, który dostosowuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i uczniów     niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do wymogów z rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2016 r.(Dz.U. poz. 1113):
  • informuje rodziców o spotkaniu zespołu nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów opracowujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 15. stwarza warunki do uaktywnienia rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez:
  • udział w zajęciach kół zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły,
  • udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach zespołów,
  • eksponowanie wytworów działalności  wychowanków (prace plastyczne, techniczne, literackie i inne)
  • realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania;
 16. umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego zgodnie z potrzebami zwłaszcza do uczniów klas I – III poprzez:
  • opiekę w czasie wydawania i spożywania posiłków,
  • opiekę w czasie oczekiwania na zajęcia i przed odejściem do domu,
  • wyprowadzania do szatni i pomoc przy ubieraniu uczniów,
 17. uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku:
  • organizację zespołów kompensacyjnych,
  • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, lekarzem, higienistką,
  • organizację zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • kierowanie do poradni specjalistycznych i respektowanie wskazań lekarskich ,
 18. uczniów mających trudności w nauce:
  • - konsultację w poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  • - organizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
  • - pomoc dydaktyczną nauczycieli,
  • - ścisłą współpracę z rodzicami,
 19. uczniów zaniedbanych środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierot:
  • wywiady środowiskowe,
  • poznanie warunków domowych dziecka,
  • udzielanie pomocy doraźnej,  
  • składanie wniosków do właściwych instytucji,
 20. zapewniania dzieciom i młodzieży poszanowanie ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 21. umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
  • udział w obrzędach i tradycjach lokalnych,
  • kultywowanie rocznic narodowych i historii szkoły,
  • poszanowanie przeszłości narodu i miejscowości,
  • poszanowanie symboli narodowych i religijnych,
  • poznawanie dziedzictwa kulturowego narodu,
  • udział w lekcjach religii zgodnie z wyznaniem, w oparciu o zasady tolerancji i wolności;
 22. zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu na terenie szkoły;
 23. umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
 24. upowszechnia kulturę pedagogiczną wśród rodziców poprzez:
  • zindywidualizowane formy poradnictwa wychowawczego (rozmowy, udział rodziców w zajęciach i imprezach szkolnych, wspólne wycieczki );
  • spotkania ze specjalistami z dziedziny psychologii, medycyny,
  • listy do rodziców.
 25. informuje rodziców i opiekunów wychowanków o osiągnięciach dydaktycznych, o niepowodzeniach szkolnych, ich zachowaniu, postawach, wskazywanie drogi i sposobów pomocy  w nauce.
 26. organizuje działalność opiekuńczą nad wychowankami przebywającymi w szkole.

 

Przedszkole:

 1. Realizuje cele, zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności:
  • poprzez nauczanie i wychowanie przedszkolne wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb,
  • umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego, zgodnie z potrzebami poprzez opiekę w czasie wydawania i spożywania posiłków,
  • współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, lekarzem, higienistką dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku,
  • organizuje pomoc dzieciom zaniedbanym środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierotom;
  • zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;
  • współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 343

Udostępniono dnia: 12.03.2016 19:10

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 11.04.2016, Beata Kowal: Edycja zakładki Zakres działania
 • 14.03.2016, Beata Kowal: Edycja zakładki Zakres działania